Ἀρχεῖα

Η Μαυρομαντηλού

του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, απόσπασμα

AlexandrosPapadiamantis

Μύριοι κρότοι αντήχουν

εις τα άντρα και εις τους βράχους,

όπου τα κράσπεδα

της ασπίλου οθόνης απέληγον,

πότε ως ηδυπαθείς

στεναγμοί έρωτος,

πότε ως άγριοι

πολέμων δούποι,

πλήττοντες τας ηχούς.

Και ηδύπνοοι οσμαί,

ελαφρά αρώματα,

ανέπνεον πανταχόθεν,

μυρώνουσι τας αύρας,

και άλμη και θάλπος ηλίου

εσκλήρυνε τους χρώτας,

ηρύθραινε και καθίστα

μελαμψάς και αρρενωπάς

τας όψεις των ανθρώπων.