Ἀρχεῖα

Myrsilos and the tyrannical conspiracy in Mytilene

by Alkaios or Alkaeus, translated by Angela Zante

I do not comprehend the struggle of the winds ;
why one wave rolls from this  side
and the other from the opposite one,

I know we ‘re in the midst
inside our black ship
tired of the great storm ;

I can see the water is above the mast,
and the entire sail has been destroyed ,
with large holes all over.

o  Μυρσίλος και

η τυραννική συνωμοσία στη Μυτιλήνη

του Ἀλκαῖου,  μετάφραση από τα αρχαία ελληνικά Ι.Ν.Καζάζης

δεν καταλαβαίνω την πάλη των ανέμων·

γιατί το ένα κύμα κυλά απ΄τη μια μεριά

και το άλλο απ΄την άλλη,

κι εμείς στη μέση φερόμαστε

μες το μαύρο  καράβι μας,

καταπονημένοι από τη μεγάλη φουρτούνα·

το νερό είναι πάνω απ’ το κατάρτι,

κι ολόκληρο το πανί κατασπαραγμένο,

με μεγάλες τρύπες απ’ άκρη σ’ άκρη.