Ἀρχεῖο ἐτικεττῶν | Πρώτη Σημείωση

First Nοte

ξερή γηby Angela Zanté

There,
where I returned for  love
and stood to drink the eternal water
—> in my land,
this land is dried up.
—————–
Now
“some” people pass by me
say “nonsense”
and walk “oddly”
—————–
In the beginning,
I thought they  lie
and their movements were affected …
—————–
But …
—> IT is NOT like this:
This is their truth
And This is their way!
—————–
They Are!
Indifferents? Vulgars?
Flatterers? Insolents?
did they die and didn’t smell  it!

—————–
They look at
the style of the shroud
and advertise that they bought it for good price
PS: if they  only knew who sold it…

 

 

Première Note

de Angela Zanté

traduit par Chantal Stasinopoulou-VanHove et Angela Zanté

Où je suis revenue par amour

Et suis restée pοur boire  l’eau éternelle

 —>Ma terre natale,

cette terre s’est desséchée

—————–

Maintenant,

des gens passent à côté de moi

ils parlent avec incohérence

Et marchent avec maladresse

—————–

Au début,

Je pensais qu’ils mentaient

Et que leurs manières étaient faussement affectées…..

—————–

Mais….

—>Ce n’est PAS ainsi:

C’est cela leur vérité

Et Leur vraie façon d’être !

—————–

Ils sont !

Indifférents ? vulgaires?

Courtisans ? insolents?

sont-ils morts et ne le flairent-ils ?

—————–

Ils regardent

Au style du linceul

Et proclament partout qu’ils l’ont acheté à bon prix

PS : si seulement ils savaient  qui le leur a vendu….

Πρώτη Σημείωση

της  Αγγελικής Ζαντέ

Εκεί,

που μ’ αγάπη επέστρεψα

και στάθηκα να πιώ το αιώνιο νερό,

—>στη γη μου,

η γη αυτή ξεράθηκε.

—————–

Τώρα,

περνάνε δίπλα μου “κάποιοι”,

λένε “ασυναρτησίες”

και περπατάν “παράταιρα”

—————–

Στην αρχή,

νόμιζα πως λένε ψέματα

κι ήταν οι κινήσεις τους επιτηδευμένες…

—————–

Αλλά…

—>ΔΕΝ είναι έτσι:

Αυτή είν’ η αλήθεια τους

κι Αυτός ο τρόπος τους!

—————–

Eίναι!

Αδιάφοροι; Χυδαίοι;

Αυλοκόλακες; Θρασείς;

Μη πέθαναν και δεν το μύρισαν!

—————–

Kοιτούν

Το στυλ στο σάβανο

και διαφημίζουν ότι τ’αγόρασαν σε καλή τιμή

Υ.Γ.: Νάξεραν και ποιοι τους το πούλησαν…

Primera nota
de Angela Zanté, traducido por Manuel Herrero

Allí,
donde volví con amor
y me paré a beber el agua eterna,
—> en mi país,
esta tierra se secó.
—————–

Ahora,
pasan a mi lado “algunos”,
dicen “disparates”
y caminan “de manera extraña”
—————–

Al principio,
pensaba que decían mentiras
y sus movimientos eran afectados…
—————–

Pero…
—> NO es así:
Esa es su verdad
¡Y ese su modo de hacer!
—————–

¡Existen!
¿Indiferentes? ¿Vulgares?
¿Aduladores? ¿Presuntuosos?
¡Morían y no lo olían!
—————–

Miran
El estilo del sudario
y anuncian que lo compraron a bajo precio
NOTA: Si supieran solamente quiénes lo vendían…