Ἀρχεῖο ἐτικεττῶν | To Tροπάριο

Tό Tροπάριο της Κασσιανῆς

Γυμνό του Νικηφόρου ΛύτραTό Tροπάριο της Κασσιανῆς
 
                                                                                            
Κύριε, ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις περιπεσοῦσα γυνή,
τὴν σὴν αἰσθομένη θεότητα,
μυροφόρου ἀναλαβοῦσα τάξιν, ὀδυρομένη,
μύρα σοι, πρὸ τοῦ ἐνταφιασμοῦ κομίζει.
 
 
Οἴμοι! λέγουσα, ὅτι νύξ μοι ὑπάρχει,
οἶστρος ἀκολασίας, ζοφώδης τε καὶ
ἀσέληνος ἔρως τῆς ἁμαρτίας.
 
 
Δέξαι μου τὰς πηγὰς τῶν δακρύων,
ὁ νεφέλαις διεξάγων τῆς θαλάσσης τὸ ὕδωρ·
κάμφθητί μοι πρὸς τοὺς στεναγμοὺς τῆς καρδίας,
ὁ κλίνας τοὺς οὐρανοὺς τῇ ἀφάτῳ σου κενώσει.
 
Καταφιλήσω τοὺς ἀχράντους σου πόδας,
ἀποσμήξω τούτους δὲ πάλιν τοῖς τῆς κεφαλῆς μου βοστρύχοις·
ὧν ἐν τῷ παραδείσῳ Εὔα τὸ δειλινόν,
κρότον τοῖς ὠσὶν ἠχηθεῖσα, τῷ φόβῳ ἐκρύβη.
 
 
Ἁμαρτιῶν μου τὰ πλήθη καὶ κριμάτων σου ἀβύσσους τίς ἐξιχνιάσει,
ψυχοσῶστα Σωτήρ μου;
Μή με τὴν σὴν δούλην παρίδῃς,
ὁ ἀμέτρητον ἔχων τὸ ἔλεος.
 
 
_________________
 
Το Τροπάριο της Κασσιανής σε Απόδοση του Κωστή Παλαμά
 
Κύριε, η γυναίκα που έπεσε, σε τόσες αμαρτίες,
σαν άκουσε, σαν ένοιωσε τη θεϊκή σου Χάρη
σαν μυροφόρας ένδυμα, στα κλάματα πνιγμένη
μύρα προ του θανάτου Σου, εντάφια σου φέρνει.
 
και ωιμέ, στενάζει, κλαίει και θρηνεί
πολλή με δέρνει νύχτα ασέληνη και σκοτεινή
έρως της αμαρτίας νύχτα που φλέγει και κεντά πόθους ακολασίας.
 
δέξου Χριστέ, τα δάκρυα τα πύρινα που χύνω Συ,
που στα σύννεφα τραβάς της θάλασσας το κύμα.
Γύρισε την συμπόνια Σου, στους στεναγμούς μου,
Συ πώγυρες τους ουρανούς στην θεία γέννησή Σου.
 
Τα πόδια σου τα άγια, άφησε να φιλήσω 
και να σκουπίσω άφησε με τα ξανθά μαλλιά μου.
Τα πόδια, που σαν άκουσε τον κρότο τους η Εύα το δειλινό μεσ’ στην Εδέμ 
κρύφθηκε από φόβο.
 
Τις τόσες αμαρτίες μου και τη βαθιά Σου κρίση ποιος να μετρήσει ημπορεί
Χριστέ μου, ψυχοσώστη
Μη με αφήνεις έρημη και ταπεινή σου δούλη Συ,
όπου έχεις, ως Θεός άπειρη καλοσύνη.
 
 
_________________
 
Το Τροπάριο της Κασσιανής σε Μεταγραφή του Φώτη Κόντογλου
 
 
Κύριε, η γυναίκα που έπεσε σε πολλές αμαρτίες,
σαν ένοιωσε τη θεότητά σου,γίνηκε μυροφόρα
και σε άλειψε με μυρουδικά
πριν από τον ενταφιασμό σου.
 
 
κι έλεγε οδυρόμενη: Αλλοίμονο σε μένα,
γιατί μέσα μου είναι νύχτα κατασκότεινη και δίχως φεγγάρι,
η μανία της ασωτείας κι ο έρωτας της αμαρτίας.
 
 
Δέξου από μένα τις πηγές των δακρύων,
εσύ που μεταλλάζεις με τα σύννεφα το νερό της θάλασσας.
Λύγισε στ’ αναστενάγματα της καρδιάς μου,
εσύ που έγειρες τον ουρανό και κατέβηκες στη γης.
 
 
Θα καταφιλήσω τα άχραντα ποδάρια σου,
και θα τα σφουγγίσω πάλι με τα πλοκάμια της κεφαλής μου•αυτά τα ποδάρια,
που σαν η Εύα κατά το δειλινό, τ’ άκουσε να περπατάνε,
από το φόβο της κρύφτηκε.
 
 
Των αμαρτιών μου τα πλήθη και των κριμάτων σου την άβυσσο, ποιος μπορεί να τα εξιχνιάση,
ψυχοσώστη Σωτήρα μου;
Μην καταφρονέσης τη δούλη σου,
εσύ που έχεις τ’ αμέτρητο έλεος.
 
____________________
 
The Hymn of Kassiani
 
 
Sensing your divinity Lord, a woman of many sins,
takes it upon herself to become a myrrh-bearer and in deep mourning
brings before you fragrant oil  in anticipation of your burial;
 
crying: “Woe to me! What night falls on me,
what dark and moonless madness
of wild-desire, this lust for sin.
 
Take my spring of tears
You who draw water from the clouds,
bend to me, to the sighing of my heart,
You who bend the heavens in your secret incarnation.
 
I will wash your immaculate feet with kisses
and wipe them dry with the locks of my hair;
those very feet whose sound Eve heard
at the dusk in Paradise and hid herself in terror.
 
Who shall count the multitude of my sins
or the depth of your judgment,
Saviour of my soul?
Do not ignore your handmaiden,
You whose mercy is endless”.